Dokumentacja aplikacyjna | Regionalny Fundusz Szkoleniowy w Kujawsko-Pomorskiem

Dokumentacja aplikacyjna

OGŁOSZENIE NABORU

z dnia 18.04.2024 r.

aktualizacja z dn. 06.06.2024r.

 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Operator w ramach projektu „Regionalny Fundusz Szkoleniowy II” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na usługi rozwojowe zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 

Odbiorcami wsparcia są Podmioty (przedsiębiorstwa i inne podmioty będące pracodawcami), mające siedzibę lub jednostkę organizacyjną i prowadzące działalność  na terenie województwa  kujawsko-pomorskiego, chcące podnieść kompetencje/zdobyć kwalifikacje swoje i swoich pracowników.

Maksymalne dofinansowanie przewidziane w projekcie:

tabela

Wielkość środków przeznaczonych na wsparcie w projekcie wynosi 10 750 000,00 zł.

Nabór ma charakter otwarty, dobrowolny i prowadzony jest w sposób ciągły w okresie od maja 2024r. do czerwca 2025r., lub do wyczerpania alokacji przewidzianej w ramach projektu. 

O wcześniejszym zakończeniu naboru Operator poinformuje na stronie internetowej www.uslugirozwojowe.tarr.org.pl. Operator ma również prawo do czasowego zawieszenia rekrutacji.

Nabór prowadzony będzie elektronicznie za pomocą Generatora wniosków dostępnego na stronie: www.uslugirozwojowe.tarr.org.pl

W celu przygotowania wniosku należy:

 • zarejestrować konto w Generatorze wniosków

 • przygotować i złożyć poprzez Generator dokumenty zgodnie z Regulaminem udziału w projekcie RFS II.

Dostęp do Generator wniosków zostanie aktywowany w poniższych terminach:

 • dla tworzenia kont – profili użytkowników i organizacji – 3 czerwca 2024r., godz. 9:00,
 • dla DIAGNOZ potrzeb rozwojowych – 10 czerwca  2024r., godz. 10:00,
 • dla WNIOSKÓW o wsparcie – 29 lipca 2024r., godz. 10:00.

Aplikacje, które zostaną złożone w inny sposób niż za pomocą Generatora wniosków, nie będą podlegać rejestracji. 

Obligatoryjna dokumentacja aplikacyjna:

 1. Diagnoza potrzeb rozwojowych, w tym:
  • W przypadku podmiotów, których główna siedziba mieści się poza woj. kuj-pom. - dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności na terenie woj. kuj-pom.;
  • W przypadku, gdy w procesie opracowania Diagnozy potrzeb rozwojowych z ramienia Podmiotu uczestniczy osoba, której umocowanie do reprezentacji Podmiotu nie wynika z dokumentu rejestrowego – Pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Podmiotu zgodnie z dokumentem rejestrowym;
 2. Wniosek o wsparcie, w tym:
  • Oświadczenie dot. zakresu danych osobowych podpisane przez osobę delegowaną na usługę rozwojową (tj. podpisane przez pracownika/osobę samozatrudnioną);
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Podmiotu zgodnie z dokumentem rejestrowym.


Szczegółowe informacje oraz wytyczne dotyczące naboru zawiera Regulamin uczestnictwa w projekcie „Regionalny Fundusz Szkoleniowy II”. 

Nieodpłatne indywidulane konsultacje można uzyskać u doradców: 

Dla podmiotów z subregionu: bydgosko-toruńskiego (region toruński), grudziądzkiego, świeckiego:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń
tel. 56 699 54 92; 56 699 54 97; 56 699 54 89; 56 699 55 20; 56 699 54 48;  56 699 54 47.
e-mail: uslugirozwojowe@tarr.org.pl

Dla podmiotów z subregionu: bydgosko-toruńskiego (region bydgoski), włocławskiego, inowrocławskiego:
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
ul. Bechiego 2, 87-800 Włocławek
tel. 509 707 260; 500 293 448 oraz 572 572 027; 732 722 103.
e-mail: uslugirozwojowe@kpfp.org.pl

 

Regulamin udziału  w projekcie Regionalny Fundusz Szkoleniowy II

Załącznik nr 1 – Formularz Diagnozy potrzeb rozwojowych (do wypełnienia w generatorze wniosków)

Załącznik nr 2 – Formularz Wniosku o wsparcie (do wypełnienia w generatorze wniosków)

Załącznik nr 3 – Umowa wsparcia (do pobrania w generatorze)

Załącznik nr 4 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(do pobrania i wypełnienia. Skan podpisanego formularza należy załączyć do wniosku o wsparcie.)

Załącznik nr 5 – Oświadczenie uczestnika indywidualnego dot. zakresu danych osobowych
(do wypełnienia w generatorze wniosków. Po wypełnieniu należy pobrać pdf z wniosku. Skan oświadczenia wypełnionego w generatorze i podpisanego przez uczestnika należy załączyć do wniosku o wsparcie.)

Ogłoszenie naboru