O projekcie | Regionalny Fundusz Szkoleniowy w Kujawsko-Pomorskiem

O projekcie

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. realizuje projekt „REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY II”, którego celem jest wzmocnienie potencjału przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników, wzrost konkurencyjności firm w regionie oraz poprawa stabilności zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. RFS II stanowi  swoistą kontynuację projektu „Regionalny Fundusz Szkoleniowy – usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników” realizowanego na przestrzeni lat 2017-2023. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet 8 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEKP.08.05 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych.

Całkowita wartość projektu to 18 756 453,50 PLN, w tym dofinansowanie z UE 15 447 932,14PLN.
Projekt polega na dofinansowaniu usług szkoleniowych, doradczych, mentoringu, studiów podyplomowych, które są zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych. BUR to ogólnodostępna, darmowa, największa w kraju baza oferująca usługi rozwojowe, administrowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Platforma łączy firmy szkoleniowe z chcącymi się rozwijać. 

W projekcie RFS II mogą brać udział zarówno MMŚP jak również duże przedsiębiorstwa, czy podmioty inne niż przedsiębiorstwa z obszaru Kujaw i Pomorza oraz ich pracownicy. Przed skorzystaniem z usług podmioty zostaną nieodpłatnie objęte diagnozą potrzeb rozwojowych wykonaną przez doradców. System będzie funkcjonował w oparciu o podejście popytowe, tj. zagwarantuje wnioskodawcom możliwość samodzielnego doboru konkretnych usług.

W efekcie realizacji projektu wsparciem zostanie objętych minimum 350 przedsiębiorstw/podmiotów z obszaru Kujaw i Pomorza, w tym 1462 osoby pracujące w tych przedsiębiorstwach/podmiotach, z czego co najmniej 1023 pracowników w wyniku uczestnictwa w usłudze rozwojowej uzyska kwalifikacje.   

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 15 000 zł 
 • małe przedsiębiorstwa -  40 000 zł 
 • średnie przedsiębiorstwa - 150 000 zł 
 • duże firmy – 200 000 zł
 • inne podmioty – 100 000 zł

przy czym:

 • maksymalne dofinansowanie na 1 pracownika - 7000,00 zł
 • maksymalne dofinansowanie na usług doradcze - 10 000 zł/podmiot
 • cena usług w przeliczeniu na jedną osobogodzinę nie może odbiegać w sposób rażący od cen analogicznych usług.

Poziom dofinansowania : 70%. 

Preferencyjny poziom dofinansowania: + 10%:

 • dla usług rozwojowych o zakresie tematycznym związanym z zieloną transformacją, gospodarką o obiegu zamkniętym i cyfrową transformacją
 • dla usług rozwojowych, które prowadzą do nabycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o ZSK, zarejestrowanych w ZRK oraz posiadających nadany kod kwalifikacji
 • dla mikroprzedsiębiorstw

jednakże nie więcej niż 80%.

Sposób dystrybucji dofinansowania: system bonowy - pracodawca zapewnia środki jedynie na wkład własny.

Ogłoszenie naboru wniosków: II kwartał 2024r.

#FunduszeEuropejskie
#FunduszeUE