Deklaracja dostępności | Regionalny Fundusz Szkoleniowy w Kujawsko-Pomorskiem

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (dalej TARR S.A.) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.tarr.org.pl oraz subdomen podlegających pod tę stronę.

Data publikacji strony internetowej 05.02.2024.

Data ostatniej dużej aktualizacji strony internetowej: 05.02.2024.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Na stronie mogą być opublikowane dokumenty niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • zostały dostarczone do publikacji przez osoby trzecie – beneficjentów, partnerów i inne podmioty, których TARR nie jest autorem,
  • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 2. Mimo starań redaktorów serwisu:
  • opisy alternatywne grafik dekoracyjnych i tych niepełniących kluczowych dla publikacji funkcji mogą nie być uzupełnione,
  • nie wszystkie strony i podstrony dostępne w polskiej wersji językowej strony internetowej posiadają swoje odpowiedniki w wersji anglojęzycznej,
 3. Linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak mogą zdarzyć się odnośniki otwierające się w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 1. niezgodność z Ustawą z dn. 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
  • Nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących lub są skanami dokumentów.
 2. treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
  • Filmy i multimedia dostarczone przez dostawców zewnętrznych wyprodukowane przed wejściem w życie Ustawy z dn. 4 kwietnia 2019 r.
  • Dokumenty tekstowe i tekstowo graficzne opublikowane na stronie przed dniem 23 września 2019 r.,
  • Mapy oraz mapy interaktywne,
  • Dokumenty i treści dostarczone przez osoby trzecie – przedsiębiorców, beneficjentów i partnerów TARR S.A.

Niniejsze oświadczenie sporządzono 30.05.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i kontaktowe

W przypadku wystąpienia problemów z dostępnością strony internetowej www.tarr.org.pl lub jej subdomen prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest sekretariat, . Kontaktować się można również telefonicznie, dzwoniąc pod numer 56 699 55 00. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności należy składać tą samą drogą. Każda osoba odwiedzająca stronę www.tarr.org.pl oraz jej subdomeny może wystąpić z żądaniem zapewnienia ich dostępności cyfrowej lub dostępnego na nich elementu. Może również zażądać udostępnienia zamieszczonej informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, takiego jak np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości opublikowanego filmu czy dostarczenie transkrypcji nagrania. Wniosek o udostępnienie wskazanego elementu powinien zawierać:

 • Dane osoby zgłaszającej żądanie;
 • Link lub dokładne wskazanie elementu strony, którego dotyczy żądanie;
 • Preferowany alternatywny sposób przedstawienia niedostępnej informacji;
 • Sposób kontaktu wraz z danymi umożliwiającymi skontaktowanie się z osobą zgłaszającą żądanie;

Ostatni punkt nie dotyczy wniosków, których autorzy nie zgłaszają potrzeby otrzymania informacji w sposób alternatywny. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. winna zrealizować żądanie niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem. O braku możliwości dotrzymania tego terminu TARR S.A. poinformuje wnioskującego tak szybko, jak będzie to możliwe, wskazując jednocześnie termin realizacji żądania. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. W przypadku, gdy TARR S.A. nie ma możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu, zostanie zaproponowany alternatywny sposób dostępu do informacji. Szczegółowo prawa wnioskującego oraz obowiązki instytucji publicznej, do której składany jest wniosek o udostępnienie elementu w sposób dostępny cyfrowo, a także procedurę udostępniania tego elementu regulują zapisy art. 18 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Gdy opisane w nim możliwości pozyskania dostępu do elementów niedostępnych cyfrowo zostaną wyczerpane, składający wniosek ma prawo złożyć skargę, a także wystąpić z wnioskiem do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego mieści się w Toruniu, przy ul. Włocławskiej 167. Jest to teren Toruńskiego Parku Technologicznego, Budynek A. Budynek siedziby Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu znajduje się na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego. Budynek oznaczony jest literą „A” Wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na przeciwko budynku - wejścia głównego do obiektu. Wejście do budynku znajduje się na parterze, bez barier architektonicznych. Drzwi otwierają się automatycznie, sterowane czujką ruchu, posiadają wymaganą przepisami technicznymi szerokość. Wewnątrz, na wprost wejścia do obiektu znajduje się platforma dla osób z niepełnosprawnościami. Na parterze, po prawej stronie znajduje się toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Na każde piętro można dostać się windą. Po korytarzach można poruszać się na wózkach inwalidzkich. W budynku, po wcześniejszym zgłoszeniu, jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego; osoby niepełnosprawne mają prawo wstępu z psem asystującym. Informacje dodatkowe: Informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Toruńskiego Parku Technologicznego są w większości dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej. Mogą jednak pojawić się tam multimedia otrzymane od osób trzecich, a także takie zamieszczone na stronie internetowej przed wejściem w życie Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, które zgodnie z jej zapisami nie muszą być udostępniane cyfrowo.