Najczęściej zadawane pytania | Regionalny Fundusz Szkoleniowy w Kujawsko-Pomorskiem

Najczęściej zadawane pytania

Regionalny Fundusz Szkoleniowy II – co się zmieniło w stosunku do poprzedniego projektu RFS I?

W poprzedniej perspektywie finansowej TARR realizowała projekt „REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kuj-pom. i ich pracowników”. RFS II stanowi swoistą jego kontynuację. Wprowadzono zostało kilka istotnych zmian. Obecnie w projekcie wziąć udział mogą wszystkie podmioty będące pracodawcami, które mają siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie woj. kuj-pom. Nie ograniczamy się już tylko i wyłącznie do MŚP. Dofinansowanie usług udzielane będzie w systemie bonowym i co do zasady będzie wynosiło 70% wartości usługi. Wsparcie przeznaczone dla mikroprzedsiębiorstw oraz wsparcie usług rozwojowych o preferowanej tematyce, czy prowadzących do zdobycia kwalifikacji z ZRK założono na wyższym tj. 80% poziomie wartości usługi. Ponadto w projekcie przewiduje się limity wysokości dofinansowania przypadające na jedną osobę oraz ze względu na rodzaj podmiotu, a także na rodzaj wybranej usługi rozwojowej. Obecnie Partnerem projektu jest Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Dzięki systemowi bonowemu pracodawca zapewnia środki jedynie na wkład własny, a rozliczenie wsparcia zostaje przeprowadzone przez usługodawcę. Za pomocą generatora cały proces - od aplikowania do rozliczenia projektu – prowadzony będzie co do zasady elektronicznie.
 

Jak wygląda proces aplikacji do projektu RFS II?

Pierwszym etapem rekrutacji będzie zgłoszenie do projektu - elektroniczny formularz - sygnał dla konsultanta. Doradca po wstępnej weryfikacji kwalifikowalności podmiotu w kontakcie z wnioskodawcą przygotuje diagnozę potrzeb rozwojowych – podstawę do dalszej aplikacji. Doradca na podstawie analizy sytuacji przedsiębiorcy wskaże mu najbardziej optymalne ścieżki rozwojowe związane z BUR. Wyjaśni obok korzyści również zasady, wszelkie formalności wynikające z udziału w projekcie i korzystania z BUR na wszystkich etapach realizacji – tj. od aplikacji, zapisów, kontraktacji aż po rozliczenie. Następnie podmiot wybiera z Bazy Usług Rozwojowych usługę, z której chciałby skorzystać. Wnioskuje do TARR o przyznanie wsparcia na tę konkretną usługę, z jednoczesnym wskazaniem personelu, który chciałby na nią oddelegować. Przy weryfikacji aplikacji już na tym etapie będą brane pod uwagę m.in. spójność z diagnozą, założone limity dofinansowania. Weryfikowana będzie cena osobogodziny w porównaniu do analogicznych usług w BUR. Na podstawie podpisanej umowy podmiot zobligowany będzie do wpłaty wkładu własnego na konto TARR. TARR aktywuje bony, które podmiot przekaże następnie usługodawcy. Po realizacji usługi w gestii firmy szkoleniowej/doradczej będzie leżała kwestia sprawnego i szybkiego rozliczenia usługi. Usługodawca za pomocą generatora przekaże TARR wymagane dokumenty. Poprawne i kompletne dokumenty będą stanowiły podstawę do wypłaty środków bezpośrednio na konto usługodawcy (wkład własny podmiotu + przyznane wsparcie).

Bon zamiast refundacji – jak to działa?

Projekt zakłada realizację usług rozwojowych w oparciu o system bonowy. Po podpisaniu umowy wsparcia TARR przekaże bony w formie kodu cyfrowego, które podmiot przekaże następnie usługodawcy. Po wpłacie na konto TARR wkładu własnego w wymaganej wysokości, bon zostanie aktywowany. Po realizacji wybranej usługi rozwojowej to dostawca usług dokona jej rozliczenia za pośrednictwem systemu informatycznego - generatora wniosków. Operator dokona płatności za całą usługę rozwojową bezpośrednio na konto usługodawcy.
 

Jaki jest wymagany wkład własny uczestników w projekcie i kiedy należy go  wpłacić?

Wkład własny stanowi różnicę między należnością za usługę rozwojową a wysokością przyznanego dofinansowania w formie bonu. Zgodnie z projektem dofinansowanie usługi rozwojowej wynosi od 70% do 80% (dodatkowo należy oczywiście uwzględnić założone w projekcie limity dofinansowania). Po podpisaniu umowy wsparcia (przez wzięciem udziału w usłudze rozwojowej) podmiot wpłaca na wyodrębniony rachunek bankowy wskazaną w umowie kwotę.
 

Ile razy można składać wniosek o dofinansowanie?

Nie przewidziano ograniczeń w zakresie liczby wniosków aplikacyjnych możliwych do złożenia przez jeden podmiot. Należy oczywiście pamiętać o limitach wsparcia jakie mamy w projekcie dla wnioskodawcy czy jednego pracownika.
 

Czy diagnozę usług rozwojowych należy aktualizować przy każdej aplikacji?

Niekoniecznie. To zależy od tego czy usługi rozwojowe, o dofinansowanie których planujemy aktualnie aplikować, zostały wskazane wcześniej w diagnozie. Jeśli nie – należy zwrócić się do konsultanta – za pomocą generatora – o analizę/aktualizację.
 

W jakiej formie odbywać się będzie proces aplikowania do udziału w projekcie? 

Większość dokumentacji przyjmie formę elektroniczną: diagnoza potrzeb rozwojowych, wnioski o wsparcie, oświadczenia uczestników, bony, korespondencja pomiędzy TARR, a wnioskodawcą i firmą szkoleniowo-doradczą będą dostępne w generatorze.  Umowę o dofinansowanie będzie można podpisać na dwojaki sposób – elektronicznie za pomocą kwalifikowanego certyfikowanego podpisu lub za pomocą odręcznego podpisu na wersji papierowej umowy.  Rozliczenie usług odbywać się będzie również za pośrednictwem aplikacji internetowej.
 

Czy po podpisaniu umowy istnieje możliwość zmiany wybranej usługi oraz personelu oddelegowanego do wzięcia udziału we wsparciu?

Po podpisaniu umowy wsparcia zostaje automatycznie wygenerowany bon, który będzie dotyczył wskazanych we wniosku o wsparcie uczestników i konkretnych usług rozwojowych. Wnioskodawca zostaje zobligowany na tym etapie do przelania na konto TARR wkładu własnego w wysokości wyliczonej wg danych z wniosku aplikacyjnego. W związku z powyższym nie ma już możliwości na tym etapie zmiany personelu i usług.
 

Gdzie mogę uzyskać informację nt. projektu? 

Zapraszamy do  kontaktu z naszymi doradcami – pełne dane kontaktowe można znaleźć m.in. na stronie projektu. Konsultanci/doradcy bezpłatnie zainteresowanym podmiotom udzielają informacji o projekcie, dokonują wstępnej weryfikacji możliwości udziału w projekcie, służą pomocą przy zgłoszeniu do projektu, przeprowadzają diagnozy potrzeb rozwojowych. Na podstawie analizy sytuacji podmiotu wskażą najbardziej optymalne ścieżki rozwojowe związane z BUR. Wyjaśnią zasady i wszelkie formalności wynikające z udziału w projekcie i korzystania z BUR na wszystkich etapach realizacji projektu  – tj. od aplikacji, zapisów, kontraktacji aż po rozliczenie.
 

Ile wynosi maksymalne dofinansowania w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej? 

W ramach projektu RFS II wartość dofinansowania dla jednego uczestnika nie może łącznie przekroczyć kwoty 7 000,00 zł.
 

Na jaki  okres będą zawierane umowy  o wsparcie?

Umowa zostanie podpisana na okres odpowiadający terminowi usługi rozwojowej wskazanej w zaakceptowanym wniosku aplikacyjnym. Jeżeli termin realizacji usługi o danym nr zostanie wydłużony w BUR przez organizatora, należy zawnioskować do TARR o możliwość aneksowanie umowy.  Należy uwzględnić, iż cały projekt RFS II realizowany jest do 30.06.2025r. i w tym czasie musi nastąpić jego całkowite rozliczenie.
 

Czy firma, która wykorzystała już przyznane limity dofinansowania w poprzednim projekcie tj. REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY–usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kuj.-pom. i ich pracowników” może wziąć udział w projekcie Regionalny Fundusz szkoleniowy II?

Podmioty, które  brały udział w projekcie „REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY–usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kuj.-pom. i ich pracowników”  mogą również wziąć udział w projekcie RFS II, o ile nie wykorzystały limitu łącznej pomocy de minimis przypadającej na dany podmiot. Limity dot. samego projektu liczone są od nowa.

 

Kto z ramienia firmy/podmiotu może przeprowadzić diagnozę potrzeb rozwojowych?

Diagnoza może zostać prowadzona z udziałem osoby wskazanej do reprezentacji  w dokumencie rejestrowym danego Podmiotu lub innej osoby do tego oddelegowanej. W przypadku, gdy w procesie opracowania Diagnozy potrzeb rozwojowych z ramienia Podmiotu uczestniczy osoba, której umocowanie do reprezentacji Podmiotu nie wynika bezpośrednio z dokumentu rejestrowego – do generatora należy wgrać odpowiednie Pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Podmiotu zgodnie z dokumentem rejestrowym.

 

W dobie cyfryzacji i automatyzacji procesów czy przewidziano w projekcie możliwość elektronicznego podpisywania dokumentów? 

Przez dedykowany system Generatora Wniosków prowadzone będą procesy aplikacji, kontraktacji i rozliczenia. W systemie utworzono oddzielny moduł dla Wnioskodawców i Dostawców usług. Dostęp do systemu (w celu potwierdzenia tożsamości Użytkownika) możliwy będzie wyłącznie poprzez Węzeł Krajowy login.gov.pl z wykorzystaniem np. profilu zaufanego, bankowości elektronicznej czy aplikacji mObywatel.

Poniżej zamieszczamy wykaz podstawowych dokumentów obowiązujących w projekcie wraz z podaniem metody ich podpisywania:

 • diagnoza potrzeb rozwojowych - podpis na diagnozie nie jest wymagany - osoba przygotowująca diagnozę z ramienia firmy/podmiotu loguje się do systemu za pomocą Węzła Krajowego,

 • pełnomocnictwo - podpisuje osoba umocowana do reprezentacji firmy/podmiotu w dokumencie rejestrowym, następnie skan dokumentu wgrać należy do systemu,

 • wniosek o udzielenie wsparcia - podpis na wniosku nie jest wymagany - osoba przygotowująca wniosek z ramienia firmy/podmiotu loguje się do systemu za pomocą Węzła Krajowego,

 • oświadczenie dotyczące zakresu danych osobowych – we wniosku należy wypełnić dane dla każdego uczestnika oddelegowanego do udziału w usłudze i wskazanego we wniosku o wsparcie, następnie należy pobrać wypełnione oświadczenie w formie PDF i przekazać pracownikowi do podpisania i skan podpisanego dokumentu wgrać do systemu,

 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis -  do wniosku należy dołączyć skan wypełnionego formularza podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji firmy/podmiotu,

 • umowa wsparcia wraz z załącznikami - umowa podpisywana jest w sposób tradycyjny poprzez odręczny podpis na wersji papierowej lub z wykorzystaniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego przez osobę umocowaną do reprezentacji firmy/podmiotu w dokumencie rejestrowym.

W pierwszym przypadku należy pobrać z generatora wniosków pdf z umową i wszystkimi załącznikami do umowy i wydrukować komplet w dwóch egzemplarzach. Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu podpisują dwa komplety (umowę w wyznaczonym miejscu poprzez czytelny podpis lub podpis + pieczęć, parafki na każdej stronie umowy i załączników). Następnie podpisane dokumenty w 2 egzemplarzach należy przesłać/dostarczyć do TARR na adres: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń.

Jeżeli do podpisania umowy wykorzystamy  podpis kwalifikowany, należy pobrać z generatora wniosków pdf z umową oraz wszystkimi załącznikami do umowy. Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu podpisują dokumenty w oprogramowaniu przeznaczonym do podpisywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Następnie podpisane dokumenty należy wgrać  z powrotem do generatora wniosków.

Wskazane dokumenty nie stanowią katalogu zamkniętego dokumentacji projektowej. Operator może żądać złożenia dodatkowych oświadczeń/dokumentów na każdym etapie udziału Wnioskodawcy w projekcie.

 

Na jakich zasadach udzielania jest pomoc de minimis w projekcie w kontekście nowego unijnego rozporządzenia w przedmiotowym zakresie?

W 6-miesięcznym okresie przejściowym, dopóki nie zostanie wprowadzona nowelizacja rozporządzenia krajowego, opieramy się na: 

rozporządzeniu nr 1407/2013 – Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24 grudnia 2013 r., s. 1-8 z późn. zm.) oraz

- Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20.12.2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021-2027

- na dotychczasowych limitach i zasadach przyznawania pomocy de minimis.

Planowo na przełomie maja i czerwca zakończone zostaną krajowe prace legislacyjne i opublikowane zostaną nowe wzory dokumentów w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2024r. rozporządzenia UE 2023/2831. Zaktualizujemy wówczas Regulamin uczestnictwa w projekcie RFSII.

 

Czy podatek Vat w projekcie RFS II jest kwalifikowany?

Koszt podatku od towarów i usług (VAT) nie stanowi kosztu kwalifikowalnego w projekcie. W przypadku, gdy w całkowitym koszcie usługi rozwojowej zawarty jest podatek VAT, Podmiot zobowiązany jest go uiścić we własnym zakresie. Powyższą płatność należy wykonać w formie bezgotówkowej z rachunku bankowego Podmiotu i udokumentować Operatorowi na etapie rozliczenia usługi rozwojowej. Udokumentowanie opłacenia ewentualnego podatku VAT stanowi warunek konieczny do dokonania płatności przez Operatora za uznane koszty kwalifikowane tj. rozliczenia usługi.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na obecnie obowiązujący stan prawny w Polsce w związku ze zmienionymi w roku 2024 przepisami podatkowymi, nowelizacją ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2024.0.361) i modyfikacją dotychczas obowiązujących stawek w zakresie podatku od towarów i usług oraz zwolnień w przedmiotowym zakresie, w tym również na usługi rozwojowe.

 

W jakim czasie po przygotowaniu diagnozy potrzeb rozwojowych należy złożyć w generatorze wniosek o  udzielenie wsparcia?

Do złożenia wniosku o udzielenie wsparcia obligatoryjnym warunkiem jest przeprowadzona diagnoza potrzeb rozwojowych. Wniosek o wsparcie powinien zostać złożony nie później niż na 21 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia wybranej usługi rozwojowej. W przypadku przekroczenia ww. terminu Operator może odmówić podpisania umowy wsparcia na tę usługę. W okresie między złożeniem wniosku o wsparcie a rozpoczęciem udziału w usłudze następuje co najmniej:

- weryfikacja wniosku aplikacyjnego przez Operatora w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od momentu jego otrzymania; w przypadku konieczności wyjaśnienia, uzupełnienia i/lub poprawy wniosku o wsparcie Operator  wyznaczy 3-dniowy termin na ich uzupełnienie (za dzień rozumie się dzień roboczy), a  skorygowane dokumenty dostarczone do Operatora podlegać będą ponownej weryfikacji, 

- dostarczenie podpisanej umowy do Operatora w terminie 5 dni roboczych od daty wygenerowania (zawarcia) umowy, 

- wpłacenie wkładu własnego w terminie 5 dni roboczych od daty wygenerowania (zawarcia) umowy,

- aktywowanie bonu rozwojowego przez Operatora i przekazanie przez Podmiot bonu do Dostawcy usług rozwojowych,

- rejestracja Dostawcy usług w Generatorze Wniosków,

- zapisanie się na wybrane usługi rozwojowe.

 

Kto i kiedy dokonuje rozliczenia zrealizowane usługi rozwojowej?

Po realizacji usługi w gestii firmy szkoleniowej/doradczej będzie leżała kwestia sprawnego i szybkiego rozliczenia usługi. Usługodawca niezwłocznie, za pomocą generatora przekaże TARR wymagane dokumenty (co najmniej f/ra/rachunek, zaświadczenie o ukończeniu, potwierdzenie zapłaty Vat). Poprawne i kompletne dokumenty będą stanowiły podstawę do wypłaty środków bezpośrednio na konto usługodawcy (wkład własny podmiotu + przyznane wsparcie). Jednak warunkiem uzyskania rozliczenia jest również dokonanie oceny usługi rozwojowej w Bazie Usług Rozwojowych przez Uczestnika instytucjonalnego, tj. Podmiot oraz wszystkich Uczestników indywidualnych usług ujętych w umowie. Powyższej oceny Uczestnicy zobowiązani są dokonać tuż po udostępnieniu ankiet w systemie BUR. 

Rozliczenia  kosztów kwalifikowanych udziału w usłudze rozwojowej dokonuje Dostawca usługi w Generatorze Wniosków  z poziomu swojego profilu. Dokumenty rozliczeniowe należy złożyć niezwłocznie po zakończeniu realizacji usługi rozwojowej,  nie później jednak niż w ciągu 10  dni roboczych przed upływem terminu płatności faktury. Operator dokonuje weryfikacji przedłożonego rozliczenia w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich złożenia. Termin obowiązuje dla każdej złożonej wersji dokumentów rozliczeniowych, tj. w przypadku rozliczenia zwróconego do korekty lub uzupełnienia termin zaczyna bieg od początku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub konieczności złożenia wyjaśnień do złożonych przez Dostawcę usług dokumentów rozliczeniowych, zostanie on wezwany do ich uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym przez Operatora terminie. 

Proszę pamiętać, że Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu płatności wskazanego na fakturze/rachunku wynikającego z braków czy uchybień w dokumentacji przedłożonej do rozliczenia. Terminy płatności wskazane na fakturze/ rachunku powinny zatem uwzględniać czas na weryfikację, zatwierdzenie dokumentacji rozliczeniowej przez Operatora i konieczność jej ewentualnego uzupełnienia/ skorygowania.

Wypłata środków (dofinansowania i wkładu własnego otrzymanego od Podmiotu) nastąpi na konto Dostawy Usług wskazane w Generatorze Wniosków, niezwłocznie po zatwierdzeniu dokumentów rozliczeniowych, tj. nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty złożenia kompletnych i poprawnych dokumentów.

Co ważne data sprzedaży i data wystawienia faktury, rachunku lub innego równoważnego dowodu księgowego co do zasady nie mogą wykraczać poza daty określone w Umowie wsparcia. 

Jak prawidłowo określić status przedsiębiorstwa/ podmiotu aplikującego o wsparcie? 

Firmy/przedsiębiorstwa/podmioty zgłaszające się do projektu w pierwszej kolejności dzielimy na:

 • przedsiębiorstwa, tj. podmioty prowadzące działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną i posiadające wpis w Rejestrze Przedsiębiorców w KRS lub wpis w CEIDG.
 • inne podmioty, tj.  wszystkie podmioty inne niż przedsiębiorstwa z wyłączeniem osób fizycznych. 

Następnie z przedsiębiorstw dokonujemy podziału na: 

 • mikroprzedsiębiorstwa (z zaznaczeniem czy dane przedsiębiorstwo wlicza się również do spółdzielni/przedsiębiorstwa społecznego),
 • małe przedsiębiorstwa (z zaznaczeniem czy dane przedsiębiorstwo wlicza się również do spółdzielni/przedsiębiorstwa społecznego),
 • średnie przedsiębiorstwa (z zaznaczeniem czy dane przedsiębiorstwo wlicza się również do spółdzielni/przedsiębiorstwa społecznego)
 • duże firmy

Podział innych podmiotów przedstawia się następująco:

 • podmioty administracji publicznej lub służb publicznych na szczeblu krajowym regionalnym lub lokalnym,
 • pozostałe podmioty inne niż przedsiębiorstwa.

 

W celu ustalenia statusu przedsiębiorstwa należy wziąć pod uwagę liczbę personelu (RJP), roczny obrót oraz całkowity bilans roczny:

 

KATEGORIA PRZEDSIĘBIORSTWA

LICZBA PRACOWNIKÓW

ROCZNY OBRÓT

CAŁKOWITY BILANS ROCZNY

MIKRO

mniej niż 10

≤ 2 MLN EURO

≤ 2 MLN EURO

MAŁE

mniej niż 50

≤ 10 MLN EURO

≤ 10 MLN EURO

ŚREDNIE

mniej niż 250

≤ 50 MLN EURO

≤ 43 MLN EURO

DUŻE

powyżej 250

≥ 50 MLN EURO

≥ 43 MLN EURO

 

 

Przy obliczaniu liczby personelu i kwot finansowych należy określić stopień powiązania/niezależności danego przedsiębiorstwa zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014. 

Wyróżnia się przedsiębiorstwa samodzielne, partnerskie oraz powiązane. 

Przedsiębiorstwo SAMODZIELNE - nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach, a inne przedsiębiorstwa nie posiadają w nim udziałów, posiada poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależności, która z tych wartości jest większa)
w jednym lub kilku przedsiębiorstwach, i/lub inne przedsiębiorstwa posiadają poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależności, która z tych wartości jest większa) w tym przedsiębiorstwie.

 

Przedsiębiorstwa POWIĄZANE – przedsiębiorstwa pozostające w co najmniej jednym ze związków: 1) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca / akcjonariusza / członka LUB 2) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość organu administracyjnego/ zarządzającego / nadzorczego innego przedsiębiorstwa LUB 3) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem / postanowień w statucie / umowie spółki LUB 4) przedsiębiorstwo będące akcjonariuszem / udziałowcem / członkiem innego przedsiębiorstwa na podstawie umowy z innymi akcjonariuszami / udziałowcami / członkami tego przedsiębiorstwa samodzielnie kontroluje większość praw głosu akcjonariuszy / udziałowców / członków w tym przedsiębiorstwie.

 

Przedsiębiorstwa PARTNERSKIE – wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako powiązane w rozumieniu art. 3 ust. 3 zał. Nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, i między którymi zachodzą następujące związki: 1) przedsiębiorstwo wyższego szczebla posiada samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym w rozumieniu ust. 3 co najmniej 25% kapitału innego przedsiębiorstwa niższego szczebla lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie. 

Do określania liczby personelu i kwot finansowych wykorzystuje się dane odnoszące się do ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego i obliczane są w skali rocznej. Uwzględnia się je począwszy od dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. Kwota wybrana jako obrót jest obliczana z pominięciem podatku VAT i innych podatków pośrednich. 

Jeżeli w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych dane przedsiębiorstwo stwierdza, że
w skali rocznej przekroczyło pułapy zatrudnienia lub pułapy finansowe określone
w art. 2 Załącznika I Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 lub spadło poniżej tych pułapów, uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunkowych. W przypadku nowo utworzonych przedsiębiorstw, których księgi rachunkowe nie zostały jeszcze zatwierdzone, odpowiednie dane pochodzą z szacunków dokonanych w dobrej wierze w trakcie roku obrotowego.

 

Wnioskodawca, aby prawidłowo określić swój status w dokumentacji projektowej, zobowiązany jest zweryfikować wszystkie powyżej opisane zależności. Operator zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte w  przedłożonych dokumentach. Podanie  nieprawdziwych informacji, w tym  w zakresie typu/statusu podmiotu, stanowi podstawę do rozwiązania umowy i konieczności zwrotu przyznanych środków.