Nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej regulujące udzielanie pomocy de minimis | Regionalny Fundusz Szkoleniowy w Kujawsko-Pomorskiem

Nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej regulujące udzielanie pomocy de minimis

flaga UE

Informujemy, że dnia 01 stycznia 2024 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L z 15.12.2023 s.1), które zastępuje rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2023.

 

Jednocześnie pragniemy zauważyć, że zgodnie z art. 7 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 352, str. 1 z późn. zm.) – którego okres stosowania upłynął dnia 31 grudnia 2023 r. -  „Po upływie okresu stosowania niniejszego rozporządzenia wszelkie programy pomocy de minimis spełniające warunki określone w tym rozporządzeniu pozostają objęte niniejszym rozporządzeniem przez kolejne sześć miesięcy.”

 

Tym samym, do momentu zmiany rozporządzeń na gruncie krajowym, w 6 miesięcznym okresie przejściowym, do udzielania pomocy de minimis w ramach projektu Regionalny Fundusz Szkoleniowy II zastosowanie znajdują dotychczasowe zasady, tj. wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

 

Do czasu zakończenia procedury nowelizacji, podstawę krajową udzielania pomocy de minimis i udzielania pomocy w ramach projektu RFS II stanowi nadal rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej  w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2782, z późn. zm.) w obecnym brzmieniu, bazujące na rozporządzeniu 1407/2013.